Pracovnělékařské služby

Na základě smluvního vztahu zajišťujeme


Pracovně lékařské služby
Úkolem pracovně lékařských služeb je zabezpečit ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Povinnost zajistit pro své zaměstnance pracovně lékařskou službu (PLS) je uložena zaměstnavateli ustanovením zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který v hlavě čtvrté upravil posudkovou péči, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání. Zákon č. 373/2011 Sb.nahradil tak starou úpravu dle zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a směrnice ministerstva zdravotnictví 49/1967, které ruší. Od 3.4.2013 vešla v účinnost vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách, která stanoví obsah pracovnělékařských služeb, organizaci, rozsah a dokumentaci PLS

 

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance

 • provedeme periodické preventivní prohlídky pracovníků ve všech kategoriích pracovních rizik
 • rozsah preventivních prohlídek je vymezen vyhláškou č.79/2013 Sb. a je stanoven tak, aby měl dostatečnou vypovídací hodnotu pro zaměstnance i pro zaměstnavatele z hlediska splnění povinnosti zajistit pracovnělékařské služby včetně ochrany zdraví před nemocemi z povolání a pracovními úrazy
 • preventivní prohlídky zaměstnanců zorganizujeme v dohodnutém termínu
 • součástí smluvního vztahu je poskytování léčebné péče zaměstnancům klienta v případě akutního onemocnění

 

Smluvní partneři

 • pracovně lékařské prohlídky (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní)
 • prohlídky pro profesionální řidiče, řidiče referenčních vozidel dle platné vyhl. č. 277/2004 Sb.
 • vydávání posudků k řízení motor. vozidel. dle platné vyhlášky
 • prohlídky k získání svářečských průkazů, jeřábnických, vazačských průkazů
 • prohlídky při práci ve směnném provozu
 • vydávání zdravotních průkazů pro pracovníky v potravinářství.
 • vydávání posudků o zdravotní způsobilosti
 • očkování zaměstnanců přímo v organizaci klienta (chřipka, klíšťová encephalitida)
 • školení laické první pomoci pro skupinu zaměstnanců
 • kontrola vybavení lékárniček
 • kontroly pracovišť organizací a zjišťování vlivů práce a pracovních podmínek na zaměstnance
 • poradenské služby v oblasti pracovního prostředí ( včetně problematiky hluku, prašnosti, chemických látek, vibrací přenášených na ruce, jednostranné,dlouhodobé a nadměrné zátěže horních končetin a dalších faktorů pracovního prostředí)
 • kontrola zdravotního stavu dlouhodobě nemocných nebo opakovaně nemocných zaměstnanců
 • konzultace v případě hrozící choroby z povolání a prevence nemocí z povolání

Seznam smluvních pojišťoven

 • VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna … 111
 • OZP - Oborová zdr. poj. Zaměstnanců bank a pojišťoven ... 207
 • VoZP - Vojenská zdr.poj ... 201
 • ZPMV - Zdr.poj. Ministerstva vnitra ... 211
 • ČPZP - Česká průmyslová zdr.poj ... 205

Obsah preventivních prohlídek ...

A) doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt
kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze,diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
B) kontrola očkování proti tetanu,
C) fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výšky a hmotnosti, součástí PP je onkologická prevence,
D) EKG  vyšetření u osob od 40 ti let věku ve čtyřletých intervalech,
E) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je
1. vyšetření plasmatického cholesterolu a lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 ti a dále ve 30, 40, 50 a 60 ti letech,
2. vyšetření glykemie v 18 ti a od  40 ti let věku ve dvouletých intervalech,
F) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 ti let věku; od  55 ti let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let;
G) mamografické  vyšetření u žen od 45 let věku není-li k dispozici výsledek
z posledních 2 let u ošetřujícího gynekologa.
Vyšetření hladiny PSA (prostatický specifický antigen) nepatří mezi vyšetření zařazená a hrazená v rámci preventivního programu!

Jsme vám k dispozici

 

PONDĚLÍ        9:30  -  12:00                     12:00  -  13:00 
Lužná                                                           objednaní                                        

--------------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ            8:00  -  12:00                     12:00  -  13:00
Lužná           odběry 7:30 - 8:30                  objednaní        

--------------------------------------------------------------------------------------      

STŘEDA                                                    13:00  -  18:00                       
Lužná                                                     po 15:00 objednaní

--------------------------------------------------------------------------------------
ČTVRTEK        8:00  -  12:00                     12:00  -  13:00
Lužná          odběry 7:30 - 8:30                   objednaní

--------------------------------------------------------------------------------------
PÁTEK            8:00  -  11:00                     11:00  -  13:00
Lužná          odběry 7:30 - 8:30                   objednaní

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 

Spolupracujeme...

 

MUDr.Alžběta Sacherová SebiMed s.r.o.
FTVS 1. patro J.Martího 31
Tel.: 220172384
pondělí,úteý, středa + pátek dopoledne 8:00-11:00 hod, čtvrtek odpoledne 12:00-15:00


MUDr.Lenka Fejfarová
Praha 6-Nebušice, K Šedivce 406
Tel.:220960018 Tramvají na zastávku Horoměřická přestoupit na autobus 161,254 do Nebušic,

vystoupit na zastávce  Na Parcelách
pondělí, úterý a pátek dopoledne,středa+ čtvrtek odpoledne

 

V naléhavých případech LSPP - od 1.7.2011 areál ÚVN

U Vojenské nemocnice 1200

pavilon CH - přízemí

Praha 6
všední dny 19:00-7:00, ve svátcích a dnech pracovního volna 24h (nonstop)
Tel: 973 203 571


Život ohrožující stavy tel.: 155 RZS

Dostupnost lékařské péče

Plánovaná nepřítomnost lékařky

 

Srpen: 26.8.-30.8.2019, sestra v ordinaci přítomna

 

Akutní případy po domluvě se sestrou ošetří zastupující lékařka MUDr.Lenka Fejfarová

 

MUDr.Lenka Fejfarová
Praha 6-Nebušice, K Šedivce 406
Tel.:220960018 Tramvají na zastávku Horoměřická přestoupit na autobus 161,254 do Nebušic,

vystoupit na zastávce  Na Parcelách
pondělí, úterý a pátek dopoledne,středa+ čtvrtek odpoledne

 

MUDr.Alžběta Sacherová
FTVS 1. patro J.Martího 31
Tel.: 220172384
pondělí,středa + pátek dopoledne, úterý + čtvrtek odpoledne


 

 

 

 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 •  

Aktuality

Informujeme Vás ohledně nových, speciálních resp. časově omezených nabídkách zdravotních pojišťoven z oblasti preventivní a zdravotní lékařské péče. Zároveň můžete získat informace ohledně plánované nedostupnosti lékařské péče praktické ordinace MUDr.Kohoutové, kdy můžete využít služeb partnerských ordinací.

Ordinační hodiny

 • Školitelka a vedoucí lékařka: MUDr.Sylva Kohoutová

 

 • Registrovaná zdravotní sestra: Klára Janoušková
   

Partnerské ordinace

Praktická lékařka spolupracuje s níže uvedenými ordinacemi, kde můžete v případech nemoci, školení nebo dovolené paní doktorky vyhledat odbornou pomoc. Informace ohledně nepřítomnosti získáte na těchto internetových stránkách v sekci - AKTUALITY.

Smluvní pojišťovny

Následující tabulka obsahuje seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má naše pracoviště sjednánu smlouvu. Každá zdravotní pojišťovna nad rámec standardního pojištění poskytuje svým pojištěncům konkrétní preventivní programy nebo jiné formy péče o zdraví. Detailnější informace lze získat v ordinaci nebo na internetu zdravotních pojišťovny

Preventivní péče

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé podle vyhl. 3/2010Sb.
Preventivní prohlídka (PP)se provádí vždy jednou za dva roky,  po uplynutí 24 měsíců po provedení poslední PP.